Projekty i Fundusze Projekty i Fundusze

Projekt Life13 NAT/PL/000010 - Dywersyfikacja i  rozwój populacji żubrów w płn.-zach. Polsce.

Fotografia - Żubry

   Nadleśnictwo Drawsko wraz z innymi partnerami pod przewodnictwem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego jako beneficjenta koordynującego podjęło się realizacji projektu Life13 NAT/PL/000010 - Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w płn. -zach. Polsce. Nadrzędnym celem tego projektu jest zwiększenie liczebności populacji żubrów na terenach puszczańskich północno zachodniej Polski przy jednoczesnym zainicjowaniu naturalnego zwiększania areału występowania tych zwierząt. Zadania w głównej mierze oparte są na odnowieniu odpowiednich warunków siedliskowych sprzyjających bytowaniu oraz zwiększeniu i urozmaiceniu dostępnej bazy żerowej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest utworzenie, na terenie Nadleśnictwa Drawsko, nowego stada żubrów pomiędzy dwoma już istniejącymi grupami. Działanie to ma zapewnić dopływ nowej puli genowej do istniejącej populacji i dzięki takiemu zabiegowi zwiększenie jej różnorodności genetycznej. Z chwila rozpoczęcia projektu Nadleśnictwo Drawsko podjęło się odtwarzania terenów łąk i nieużytków znajdujących się w dużym rozproszeniu na całym swoim terenie, tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc do żerowania z nadzieją ,że w znaczący sposób wpłynie to na utrwalenie się tego gatunku w wizerunku lokalnego krajobrazu.

 

http://bisonlife13.zubry.org.pl