Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Drawsko ul. Starogrodzka 30, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Budynek biurowy Nadleśnictwa Drawsko posiada dwie kondygnacje nadziemne  
(parter i poddasze) oraz jedną kondygnację podziemną (piwnicę).

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa znajduje się od ul. Starogrodzkiej. Przed wejściem głównym po prawej stronie budynku znajduje się pochylnia/podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Działka, na której położone jest Nadleśnictwo Drawsko posiada dostęp do pieszej
i kołowej komunikacji publicznej. Wjazd/wyjazd na teren nadleśnictwa odbywa się działką drogową nr 80 stanowiącą przedłużenie ul. Pomorskiej.

Pojazdy parkowane są na parkingu przed budynkiem Nadleśnictwa, na którym znajduje się 36 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do holu oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się przyjęcia gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na innych kondygnacjach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90cm, umożliwiając skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całej kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim i jedną osobę posługującą się językiem angielskim.  W śród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 94 363 20 46 lub e-mailowo na adres: drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl