Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Drawsko podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. PołoŜone jest w południowo-środkowej części województwa zachodniopomorskiego.

Powierzchnia Nadleśnictwa Drawsko

Powierzchnia Nadleśnictwa Drawsko bez gruntów stanowiących współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych wynosi 35540,5151 ha.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Drawsko Pomorskie, w oddz. 21 l.
· adres: ul. Starogardzka 30, 78-500 Drawsko Pomorskie,
· tel.: 94 363 20 46; 94 363 44 66, fax.: 94 363 21 94,
· e-mail: drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl

Powierzchnia Nadleśnictwa Drawsko

Lasy Nadleśnictwa Drawsko skupione są w zasadzie w jednym kompleksie leśnym, okalającym tereny poligonu wojskowego połoŜonego w środkowej części Nadleśnictwa, zajmując 95,0% powierzchni lasów. Pozostałe 5,0% powierzchni rozdrobniona jest na 134 kompleksów, zlokalizowanych głównie w północnej części Nadleśnictwa. Najwięcej jest kompleksów małych, do 5,00 ha (łącznie – 97); zajmują one 0,6% powierzchni wszystkich lasów Nadleśnictwa. DuŜo jest teŜ kompleksów od 5,01 do 20,00 ha (26) oraz od 20,01 do 100,00 ha (9). Łącznie kompleksy od 5,01 ha do 100,00 ha zajmują 2,9% powierzchni.
Grunty leśne skupiają się w 135 kompleksach. Średnia powierzchnia kompleksu wynosi 191,22 ha.

Wykres przedstawia procentowy udział drzewostanów z różnym bogactwem gatunkowym:

Wykres przedstawia procentowy udział drzewostanów z różnym bogactwem gatunkowym