Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Drawsko podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku. PołoŜone jest w południowo-środkowej części województwa zachodniopomorskiego.

Powierzchnia Nadleśnictwa Drawsko bez gruntów stanowiących współwłasność
Skarbu Państwa i osób fizycznych wynosi 35540,5151 ha.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Drawsko Pomorskie,
w oddz. 21 l.
· adres: ul. Starogardzka 30, 78-500 Drawsko Pomorskie,
· tel.: 94 363 20 46; 94 363 44 66, fax.: 94 363 21 94,
· e-mail: drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl

Lasy Nadleśnictwa Drawsko skupione są w zasadzie w jednym kompleksie leśnym,
okalającym tereny poligonu wojskowego połoŜonego w środkowej części Nadleśnictwa,
zajmując 95,0% powierzchni lasów. Pozostałe 5,0% powierzchni rozdrobniona jest na
134 kompleksów, zlokalizowanych głównie w północnej części Nadleśnictwa. Najwięcej jest
kompleksów małych, do 5,00 ha (łącznie – 97); zajmują one 0,6% powierzchni wszystkich
lasów Nadleśnictwa. DuŜo jest teŜ kompleksów od 5,01 do 20,00 ha (26) oraz od 20,01 do
100,00 ha (9). Łącznie kompleksy od 5,01 ha do 100,00 ha zajmują 2,9% powierzchni.
Grunty leśne skupiają się w 135 kompleksach. Średnia powierzchnia kompleksu wynosi
191,22 ha.

Wykres przedstawia procentowy udział drzewostanów z różnym bogactwem gatunkowym: