Wydawca treści Wydawca treści

Historia

 

     Nadleśnictwo Drawsko jako jednostka administracyjna powstało w 1962 roku, z połączenia obrębów Ińsko Karwice i Stary Potok. Zajmowało ono powierzchnie 31909,08 ha w tym Obręb Ińsko 10939,79 ha, Obręb Karwice 12499, 18 ha i Obręb Stary Potok 8470,11 ha. Przed tym rokiem obręby te funkcjonowały jako odrębne Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Ińsko (Rosomak) powstało w 1946 roku i zajmowało powierzchnię 11162,80 ha. Lasy wchodzące w skład tego Nadleśnictwa to zachodnia i południowo-zachodnia część dzisiejszego Nadleśnictwa Drawsko oraz część Nadleśnictwa Łobez.
 

    Nadleśnictwo Karwice utworzono w 1946 roku i zajmowało ono 8961,50 ha . Lasy byłego nadleśnictwa Karwice to dzisiaj centralna i północna część Nadleśnictwa Drawsko.

W 1946 roku powstało również Nadleśnictwo Stary potok o powierzchni 7568 ha. Lasy tego Nadleśnictwa to wschodnia i południowo wschodnia część Nadleśnictwa Drawsko i północna część Nadleśnictwa Kalisz Pomorski.

Analiza powojennego stanu lasu, składów gatunkowych oraz struktury drzewostanów pozwala wnioskować, że podstawowym rodzajem zagospodarowania na siedliskach borowych był sposób zrębowy, a na siedliskach lasowych sposób przerębowo zrębowy. W byłych lasach państwowych istniał sztuczny podział powierzchniowy, użytkowanie rębne w postaci dużych zrębów do kilkunastu hektarów, prowadzono w sposób planowy, a odnowienia dokonywano sztucznie przez sadzenia lub siew sosną z domieszkami buka dębu i brzozy.
Natomiast w byłych lasach prywatnych użytkowanie było uzależnione od właścicieli dominowały więc zręby małe i przypadkowo umiejscowione, stosowano odnowienia sztuczne oraz samosiew. W obu przypadkach nie uwzględniano doboru gatunków odpowiednich dla typów siedliskowych lasu i dlatego też obecnie składy gatunkowe odbiegają od docelowego typu drzewostanu. Powierzchnia leśna jak i nieleśna poszczególnych nadleśnictw ulegała w latach 50-tych licznym zmianom.
    Na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa oraz Leśnictwa i przemysłu Drzewnego z dnia 05.04.1958 roku zalesiono grunty orne słabej jakości przylegające do lasów Nadleśnictw. Największe zalesienia miały miejsce na terenie Nadleśnictwa Stary Potok i wiązały się z wyludnieniem wsi Prostynia. W latach od 1948 do 1954 wylesiono około 3600 ha  dla celów wojskowych, zmieniając kategorię gruntu z leśnej na nieleśną. Kolejne wylesienia w Nadleśnictwie Stary Potok nastąpiły w czasie definitywnego planu urządzania lasu i wynosiły 670 ha. Prace związane z wylesieniem oraz przypadająca na lata 50-te gradacja brudnicy mniszki wpłynęły niekorzystnie na stan sanitarny lasu.

 

     Ogólna powierzchnia Nadleśnictwo Drawsko w 1977 roku wynosiła 38329,47 ha. W 1990 roku nastąpiło zmniejszenie powierzchni obrębu Drawsko do 35189,81 ha, które spowodowane było przekazaniem części lasów do Nadleśnictwa Kalisz Pomorski (Leśnictwo Cybowo) oraz na cele wojskowe do Jednostki Wojskowej w Drawsku Pomorskim. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa drawsko z 2001 roku wynosiła 35540,09 ha.