Projekty UE

 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu POIS.02.04.00-00-0027/18 jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (pełniąca rolę Beneficjenta Wiodącego), a partnerami są Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwo Drawsko. Instytucją Wdrażającą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Projekt nakierowany jest na ochronę zagrożonego gatunku, jakim jest żubr. Wpisuje się w politykę zachowania różnorodności biologicznej, zarówno bezpośrednio poprzez ochronę samego gatunku, jak i pośrednio poprzez proces odtwarzania, rekultywacji oraz utrzymania łąk i pastwisk wewnątrz kompleksów leśnych, które w dużym stopniu podnoszą różnorodność biologiczną obszaru. Swoim zasięgiem obejmie 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych.  Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony żubra realizowanej na terenie 8 województw.

Na Pojezierzu Drawskim projekt jest realizowany w okresie od 05.2019r. do 03.2023r.  W zakresie planowanym do realizacji przez Nadleśnictwo Drawsko znajdują się działania z zakresu poprawy bazy pokarmowej wolnej populacji. Planuje się wykaszanie łąk w ilości 95ha/rok oraz uprawę 45 ha/rok poletek, konserwacje rowów melioracyjnych ok 5 km/rok.

W ramach projektu planowany jest zakup ciągnika rolniczego oraz mulczera oraz utworzenie ścieżki edukacyjnej przybliżającej odwiedzającym zagadnienia i ciekawostki związane z gatunkiem jakim jest Żubr.

Łączny koszt realizacji projektu w naszej jednostce zakładany jest na 1 555 160,20 zł brutto.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko może wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 15% kosztów zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Leśnego oraz ze środków własnych.

Więcej o projekcie:

http://projekt.wisent.org/