Lista aktualności Lista aktualności

Zakup gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.), Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W celu określenia, w którym Nadleśnictwie znajduje się działka proponowana do sprzedaży oraz jak jest ona położona względem gruntów w zarządzie Lasów Państwowych posłużyć się można mapą dostępną na stronie:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Drawsko, ul. Starogrodzka 30, 78-500 Drawsko Pom.

Oferta powinna zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
 • opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 94 3615561 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.

Zasady nabywania gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia

Przez lasy lub grunty do zalesienia, o których mowa w Ogłoszeniu, rozumie się:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls (las);
 • tereny przeznaczone do zalesienia na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, grunty - objęte prawomocną decyzją administracyjną o warunkach zabudowy, której przedmiotem jest zmiana sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

W przypadku chęci zbycia działki, która w części stanowi las, pozostała część winna posiadać stosowne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalone warunki zabudowy na zmianę sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

Oferty rozpatrywane będą jeżeli grunty planowane do sprzedaży spełnią łącznie następujące warunki:

 • posiadać będą wyodrębnienie geodezyjne tj. odrębny numer działki ewidencyjnej będącej lasem lub gruntem przeznaczonym do zalesienia lub lasem (na części) i gruntem przeznaczonym do zalesienia (na pozostałej części działki);
 • posiadają urządzoną księgę wieczystą, wolną od obciążeń dotyczących sprzedawanej działki;
 • mają bezsporne, uregulowane granice geodezyjne;
 • w przypadku gruntów zalesionych w ramach pomocy PROW, zakończony został program pomocowy oraz okres trwałości programu wraz z okresem obowiązkowego utrzymania zalesienia.

W pierwszej kolejności nabywane będą grunty:

 • sąsiadujące z nieruchomościami w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Drawsko;
 • wolne od naniesień tj.:  budynków, budowli, ogrodzeń, szamb itp.

Ostateczną decyzję o nabyciu lasu lub gruntu do zalesienia podejmuje Nadleśniczy zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 35 ustawy o lasach, rozpatrując każdorazowo potrzeby racjonalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa. Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko może nabyć oferowany las lub grunt przeznaczony do zalesienia za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku