Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

W Nadleśnictwie Drawsko zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council).

 

KATEGORIE LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH:

HCVF 1.1. - Obszary chronione
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - dane do użytku wewnętrznego
HCVF 1.3. - Ostoje gatunków endemicznych
HCVF 1.4 - Obszary sezonowych koncentracji cennych gatunków
HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej,
makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. - Rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne
HCVF 4.3. - Lasy chroniące przed pożarem
HCVF 5 - Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności
HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane                          w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych                 w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska

 

1.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.    Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Drawsko – plik w załączniku.

3.    W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W 2014 roku Nadleśnictwo Drawsko przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.